Nödbelysning

Nödbelysning handlar ytterst om människors säkerhet. Att se till att utrymningsvägar är tydliga, väl upplysta och att teknik och funktion går att lita på. Om en nödsituation uppstår så ska en trygg och säker utrymning alltid kunna ske. Oavsett lokalstorlek eller fastighetstyp så finner du i vårt sortiment nödbelysning och systemlösningar som svarar upp till just detta – säker utrymning.

Anslutningsspänning (VAC)

230
24

Anslutningsspänning (VDC)

216
230
24
40

Backup-metod

Via reservkraftaggregat
Batteri
Inbyggda batterier
Kondensatorer
Via reserkraft
Via reservkraft
Via reservkraftaggregat

Batterityp

Kondensator
Li-on
LiFePo4
NiMh
Pb

Bedömd i Byggvarubedömningen

Ja

Bedömd i Sunda Hus

Ja

Brinntid, vid nöddrift (h)

1
3
Enligt central

D-Märkt

Ja

Inbyggda funktioner

Kryssfunktion
Potentialfri larmkontakt
Självtest

Kapslingsklass (IP)

20
21
30
40
41
42
44
54
65
66
67
68

Läsavstånd (m)

Montagesätt

3-fasskena
Flaggmontage
Golv
Infälld
Infälld med vajer
Pendlad
Tak
Utanpåliggande Tak
Vägg
Vägg/Tak
Vägg/Tak/Flagg

Omgivningstemperatur Max (°C)

Omgivningstemperatur Min (°C)

Slagtålighetsklass (IK)

03
04
05
07
08
09
10

Överkopplingsbar

Ja

Övervakning

DALI
Logica 230
Logica 24
Logica FM
Nej
Neptolux

Nödbelysningens syfte

Nödbelysningens syfte är att ge möjligheter till att på ett snabbt och säkert sätt kunna utrymma en lokal, fastighet eller anläggning. Vid exempelvis rökutveckling, brand, gasutsläpp, bombhot eller ett helt vanligt strömavbrott, så ska nödbelysningen se till att det finns tillräckligt med ljus i lokalen och att skyltarna är visuella så att en säker utrymning ska kunna ske. Nödbelysningsarmaturerna måste också vara placerade så att man kan upptäcka eventuella hinder längs utrymningsvägen.

Nödbelysningen har även till uppgift att se till att de som arbetar inom industrin, sjukvård, skola och andra verksamheter vid en eventuell farosituation kan avsluta viktiga pågående arbetsuppgifter eller processer, t ex en operation. Det är också viktigt att nödbelysningen kan säkerställa att brandbekämpnings- och annan säkerhetsutrustning kan lokaliseras och användas. I sällsynta fall ska också nödbelysningen se till att tillräckligt med ljus finns vid ett spänningsbortfall så att den normala verksamheten kan fortsätta i stort sett oförändrat.

Nödbelysningstyper & driftsätt 

Det finns flera olika typer av nödbelysning, övervakningsystem och backup-varianter på marknaden idag. För att installera rätt produkter beroende på driftsätt och krav, så bör du utgå från de standards som styr hur nödbelysning ska utformas. SS-EN1838, SS-EN50171 och SSEN50172 är de som vi alltid utgår från och som FSN (Föreningen säkerhet genom nödbelysning) rekommenderar.

Det finns två huvudsakliga driftsätt när det kommer till nödbelysning. Det benämns:

 • Permanentdrift:  Nödbelysning med piktogram (hänvisningsskyltar) som alltid ska lysa.
 • Beredskapsdrift: Nödbelysning utan piktogram (nödljus) som tänds vid ett strömavbrott.

Kopplat till driftsätt så finns det flera olika varianter av nödbelysning. Vi har valt att sammanfatta dem så här: 

 • Nödbelysning med inbyggt aggregat (batteri-backup), med och utan piktogram.
 • Nödbelysning med inbyggt aggregat (batteri-backup), central övervakning, med och utan piktogram.
 • Nödbelysning för central matning, med och utan piktogram.

Ovan nämnda kan också finnas med och utan självtestsystem för test av bl.a. batterikapacitet.

Utöver gällande regelverk finns det flera olika faktorer som spelar in vilken typ av nödbelysning man väljer:

 • Montagemiljö, kallt/ varmt/ fuktigt.
 • Fastighetstyp, utformning.
 • Storlek.
 • Ekonomi.
 • Övervakning & underhåll.

För att få en uppfattning om vad som passar bäst i ditt specifika case, kontakta vår projekteringsavdelning för snabb och informativ support. Du når dem via telefon: 054- 570120 eller via offert@kamic.se>   

Var ska nödbelysning finnas? 

Det är Boverket, Arbetsmiljöverket, El-säkerhetsverket samt MSB:s lagar, krav och råd som tillsammans med Svensk Standard och FSN:s rekommendationer som styr regelverket kring var och hur nödbelysning ska installeras. En bra grundregel att alltid ha med sig är:

Utgå ifrån att offentliga lokaler (arbetsplatser, arenor, hotell, butiker etc) där människor vistas och som är större än 50 m2, ska det finnas nödbelysning med piktogram monterad. Är lokalen 60 m2 eller större krävs nödbelysning både med och utan piktogram. Detsamma gäller tillhörande utrymningsvägar från lokalen.

Nedan finner du en sammanfattning av regelverket i text & bild samt grundläggande punkter att tänka på för olika typer av lokaler, miljöer och verksamheter.    

Sammanfattning av grunderna i regelverket om ”Var ska nödbelysning installeras?”

Viktiga, grundläggande punkter när det gäller nödbelysning i samlingslokaler, arbetsplatser (kontor, industri, restauranger, butiker etc.) samt kyl-/frysrum.  

 • Nöddriftstiden ska vara minst 60 min.
 • 100 % av krävd belysningsnivå ska nås inom 0,5 sekunder.
 • Belysningsstyrkan ska inte understiga 1 lux.
 • Bländning från nödbelysningsarmaturer ska hållas låg.
 • RA-index ska vara lägst 40, för att möjliggöra identifiering av säkerhetsfärger.
 • Varje kyl-/frysrum ska belysas av två nödbelysningsarmaturer (fritt val med eller utan piktogram), för att undvika totalt mörker vid fel på en armatur.

 

Viktiga, grundläggande punkter när det gäller nödbelysning i vårdmiljöer, äldreboende, flerbostadshus, hotell, garage, parkeringshus.

 • Nöddriftstiden ska vara minst 60 minuter.
 • 50 % av krävd belysningsnivå ska nås inom 5 sek och full belysningsnivå inom 1 min.
 • Jämnheten i nödbelysningsstyrkan får ej överskrida 1:40 längs utrymningsvägens centrumlinje, för att undvika att ögat inte hinner anpassa sig till ljusskillnaderna.
 • Bländning från nödbelysningsarmaturer ska hållas låg.
 • RA-index ska vara lägst 40, för att möjliggöra identifiering av säkerhetsfärger.
 • Varje del av utrymningsvägen samt varje öppen yta ska belysas av två nödbelysningsarmaturer (fritt val med eller utan piktogram), för att undvika totalt mörker vid fel på en armatur.

(Källa: FSN:s guide "Projektering och kontroll av nödbelyning")

Viktiga, grundläggande punkter när det gäller nödbelysning i drift- skötselutrymmen samt farliga arbetsplatser (lokaler med kemiska ämnen, rörliga maskiner, robotar etc):

 • Nöddriftstiden ska vara minst 60 minuter.
 • 100 % av krävd belysningsnivå ska nås inom 0,5 sekunder.
 • Belysningsstyrkan ska inte understiga 10% av ljuset vid normaldrift, dock lägst 15 lux.
 • Bländning från nödbelysningsarmaturer ska hållas låg.
 • RA-index ska vara lägst 40, för att möjliggöra identifiering av säkerhetsfärger.
 • Varje farlig arbetsplats ska belysas av två nödbelysningsarmaturer (fritt val med eller utan piktogram), för att undvika totalt mörker vid fel på en armatur.

 

Notera följande när det gäller alla nämnda lokaler/ fastighetstyper/ verksamhetsmiljöer:

 • Utrymningsvägar med en maxbredd på två meter ska ha nödbelysning som vid ett strömavbrott ger lägst 1 lux på golvytan i utrymningsvägens centrumlinje, samt hälften av den centrala utrymningsvägens bredd ska som lägst ha nödbelysning som ger 0,5 lux.
 • Vid varje nivåförändring (trappor etc) ska varje trappsteg nödbelysas med lägst 5 lux.
 • Kommunikationsutrustning, brandbekämpningsutrustning, brandlarmscentraler, larm- och brandlarmsknappar samt ”första hjälpen-stationer” ska vara nödbelysta med lägst 5 lux vertikalt på utrustningen för att den lätt ska kunna lokaliseras.
 • HCP-toalett ska ha nödbelysning på golvytan för att vid strömavbrott ge min. 0,5 lux.
 • Utanför utgång till det fria ska nödbelysning på minst 1 lux finnas. Normalt gäller kravet en horisontell radie av två meter från utrymningsdörren. Finns trappor, lastkaj eller andra hinder som kan utgöra fara vid utrymning ska radien utökas i den utsträckning som krävs för att undvika olyckor.

Läsavstånd

Läsavstånd inom nödbelysning är en viktigt begrepp för att ge möjligheter till läsbarhet och kunna hitta närmaste utrymningsväg. Piktogrammets höjd avgör vilket läsavstånd armaturerna är godkända för enligt formeln nedan, förutsatt att skyltens bredd är större än höjden.

Läsavståndet beräknas enligt formeln D = S  x  P, där D är läsavstånd, P = höjden på piktogrammet och S = konstant(konstant = 100 för belyst och 200 för genomlyst piktogramskylt).

Exempel:
En internt belyst skylt som är 10 centimeter hög ger 20 meters läsavstånd.
En externt belyst skylt som är 10 centimeter hög ger 10 meters läsavstånd.

Notera:
 I vissa fall, t.ex. i lokaler där det finns många andra skyltar, såsom reklamskyltar och andra ljuspunkter som drar uppmärksamhet, kan det vara befogat att överdimensionera piktogrammets storlek. Minsta piktogramhöjd (grön yta) som accepteras är 10 centimeter. I varuhus och större butiker bör piktogramhöjden vara minst 20 centimeter.

Funktionstest av nödljusdrift

Nödbelysning är en säkerhetsprodukt och måste därför testas regelbundet för att upptäcka eventuella fel och brister i batteri, ljuskälla eller kretskort. Kontrollen bör göras på lokal fas. Anläggningen testas i nödljusdrift till 25 % av angiven minimitid varje månad och till 100 % en gång per år. Detta innebär: vid krav på 1 timmes nödljusdrift ska anläggningen funktionstestas 15 minuter varje månad samt ett heltimmes test en gång per år då spänningen bryts helt i anläggningen. Då följer man regelverket för funktionstest.

Efter genomförd kontroll av en nödbelysningsanläggning ska ett testprotokoll överlämnas till den person som ansvarar för fastigheten eller lokalen. En loggbok skall förvaras lätt tillgänglig och handhas av den person som är ansvarig av fastigheten/ lokalen eller ansvarig nyttjare av lokalen. 

I loggboken skall minst följande antecknas:

•  Datum för anläggningens idrifttagande jämte protokoll för ändring.
•  Datum för periodisk kontroll och provning
•  Datum för varje servicetillfälle, kontroll och provning
•  Datum för varje felaktighet och avhjälpande åtgärd.
•  Datum för varje förändring i nödbelysningsanläggningen
• Om automatisk provningsutrustning används, dess viktigaste egenskaper och driftsätt.

Loggboken ska också innehålla sidor för registrering av andra säkerhetsuppgifter, t.ex. byte av ljuskällor och batterier. Dessa kan med fördel antecknas i loggboken.

Här nedanför kan du ladda hem färdiga testprotokoll för din anläggning, fastighet eller lokal. Du finner även FSN:s ""Projektering och underhåll för nödbelysning" som är ett utmärkt stöd och täcker de flesta frågor som finns kring regelverket inom nödbelysningsområdet.

Nödbelysning – ordlista

Här finner du begrepp som är centrala inom nödbelysningsområdet och som ofta förekommer i skrifter som rör regelverket eller generella produktbeskrivningar t ex produktblad. För att förenkla och hålla terminologin intakt är den likt den som FSN (www.fsn.nu) utformat och som är branschnorm.

Antipanikbelysning
Nödbelysning för större ytor inomhus anpassad att inte orsaka panik och ge förutsättningar för att enkelt finna en utrymningsväg. I antipanikområden räknas hela lokalen som ett område där belysningsstyrkan ska vara minst 0,5 lux på golvytan. 

Batteridrift, centrala system
När det centrala batterisystemet saknar eller har felaktig nätspänning eller då anläggningen får signal om lokalt strömbortfall från någon belysningsgrupp och kraft levereras från batterier eller annan energikälla.

Batteridrift, lokala system
När en nödbelysningsarmatur saknar eller har felaktig nätspänning och drivs med batterier eller annan energikälla.

Backup-tid vid batteridrift
Av tillverkaren angiven tid under vilken armaturerna minst avger märkljusflöde.

Belysningsstyrka lx
Anger hur mycket ljus som träffar en specifik yta (lux).

Belyst skylt
En skylt som belyses av en extern ljuskälla.

Belysning av utrymningsvägar
Den del av nödbelysningen som utformats för att säkerställa att möjlighet till evakuering kan identifieras effektivt och säkert.

Belysning av öppna ytor
Den del av nödbelysningen som utformats för att undvika panik och erbjuda belysning som gör det möjligt för människor att nå en plats där en utrymningsväg kan identifieras.

Belysning av högriskområden
Den del av nödbelysningen som ger belysning för säkerhet åt personer inbegripna i en potentiellt farlig process eller situation och för att möjliggöra lämpliga avstängningsprocedurer för säkerhet hos operatören eller andra nyttjare av utrymmet.

Centralt batterisystem
Ett aggregat som ger spänning vid nöddrift till ett flertal anslutna armaturer.

Decentraliserat system
Varje enskild armatur har egen energikälla som ger spänning vid nöddrift.

Ljusstyrka cd
Anger med vilken intensitet ljus utstrålas från en ljuskälla i en bestämd riktning (candela).

Luminans cd/m²
Anger ljusstyrkan som utstrålas från en yta (candela/m²).

Monteringshöjd
Lodrätt avstånd mellan ljusarmatur och golv.

Nödbelysning
All belysning som tänds eller förblir tänd vid ett strömbortfall eller annan utrymningssituation.

Nödbelysning med piktogram
En armatur med skylt för utrymningssyfte som är försedd med central eller lokal reservkraft. Skall vara tänd när det kan finnas människor i lokalen (maintained).

Nödbelysning utan piktogram
En armatur som har till uppgift att belysa lokaler och utrymningsvägar så att utrymning och räddningsåtgärder kan ske på ett säkert sätt. Kan vara tänd (maintained) eller släckt (non-maintained) vid normaldrift.

Nöddrift Se batteridrift.

Samlingslokal
Lokal eller grupp av lokaler där fler än 150 personer med mindre god lokalkännedom kan uppehålla sig.

Skylthöjd
Höjden på det gröna fältet på piktogrammet.

Spänningsbortfall
När strömförsörjningen försvinner eller är felaktig i hela eller i delar av byggnaden.

Upptändningstid
Den tid det tar för armaturerna att tända i nöddriftläge.

Utrymningsplats / säker plats
Särskild anordnad plats där rörelsehindrade och andra ska invänta assistans vid utrymning.

Utrymningsväg
Med utrymningväg avses väg från en brandcell till det fria eller till annan säker plats

Utrymningsskylt
Annat ord för nödbelysningsskylt, hänvisningsskylt eller piktogram. 

Väg till utrymningsväg
Väg inom en brandcell som leder fram till en utrymningsväg.

Öppen yta
Område som ingår i icke särskilt angivna utrymningsvägar och som har en golvyta större än 60 m², eller mindre område om det finns ytterligare risker, t.ex. att många människor befinner sig där.