Produktsäkerhet

För att garantera produktsäkerhet i KAMIC Installations produkter följer vi EU-direktivet 2001/95/EG, direktiv om allmän produktsäkerhet, införlivat i svensk lag genom Produktsäkerhetslagen 2004:451. Våra varor är tillverkade i överensstämmelse med relevanta EU-direktiv, EU-förordningar och nationell lagstiftning. Vi följer även lagstiftning gällande kemikalier, farliga eller kritiska ämnen samt konfliktmineraler.

 

En vara anses vara säker enligt lagkraven om den:

  • Uppfyller kraven i andra svenska eller europeiska standarder.
  • Uppfyller kraven i andra europeiska riktlinjer och förordningar.
  • Uppfyller den skyddsnivå som konsument kan förvänta sig.
  • Uppfyller kraven för god produktsäkerhet i branschen.
  • Uppfyller aktuell teknisk och vetenskaplig säkerhetsnivå.

En vara är säker, om den vid normal eller rimligen förutsägbar användning och livslängd inte för med sig någon risk för människors hälsa och säkerhet. Se även vår policy gällande konfliktmineraler>

Policyn antagen 2022-12-01.
Ledningen på KAMIC Installation AB.