Miljö & hållbarhet

Med framtiden på näthinnan är minskad miljöpåverkan och långsiktig hållbarhet viktiga frågor för oss på Kamic. Som leverantör vill vi vara transparenta med vårt miljöarbete och ständigt bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi har sedan många år en dokumenterad miljöpolicy och en miljöcertifiering som innebär att vi genom ständiga förbättringar i arbetssätt och rutiner ska verka för en bättre och mer hållbar miljö.

Vår verksamhet planeras och genomförs med utgångspunkt från vår miljöcertifiering, ISO 14001, sett till FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030>, samt i enlighet med nationell och internationell miljölagstiftning. Genom miljömedvetna produktsatsningar och kloka leverantörsval vill vi på Kamic bidra till en minskad resursförbrukning och ökad hänsyn till naturens kretslopp.

Kamics målsättningen är att driva verksamheten på ett affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart sätt, med minsta möjliga miljöbelastning som samtidigt hushållar med våra gemensamma globala resurser. Hållbarhet består av tre olika parametrar, som alla behöver beaktas likvärdigt för att företaget ska nå framgång, nämligen miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet.

Hållbart ansvarstagande:

  • Kamic är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
  • Vi ställer oss bakom vårt producentansvar och är anslutna till Elkretsen som hjälper oss att sluta kretsloppet enligt en cirkulär modell. El- och elektronikskrot tas om hand enligt gällande återvinningskrav.
  • Vi redovisar årligen miljöavgifter på batterier enligt Naturvårdsverkets regelverk.
  • Vi är anslutna till FTI, Förpackning och Tidningsinsamlingen, och redovisar förpackningsmängder för papper & plast.
  • Vi och våra leverantörer deklarerar konfliktmineraler enligt CMRT för att utesluta eller minimera ämnen som utvinns från konfliktdrabbade områden.
  • Vi och våra leverantörer rapporterar produkters SVHC-ämnen i SCIP-databasen enligt Europeiska REACH-förordningen. Detta ökar medvetenheten kring produktinnehållet där extra försiktighet kan tas kring produkter med konfliktfyllda ämnen.
  • Genom årlig rapportering till EE- & batteri-registret, sammanställer Naturvårdsverket våra producentuppgifter för elektriska- och elektroniska produkter, som sedan redovisas till EU.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete, kontakta vår Hållbarhetssamordnare Esmeralda Wallin via: +46 54-146052 eller via mejl: esmeralda.wallin@kamic.se>