Miljö & hållbarhet

Med framtiden på näthinnan är minskad miljöpåverkan och långsiktig hållbarhet viktiga frågor för oss. Som leverantör vill vi vara transparenta med vårt miljöarbete och ständigt bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi har sedan många år en dokumenterad miljöpolicy och en miljöcertifiering som innebär att vi genom ständiga förbättringar i arbetssätt och rutiner ska verka för en bättre och mer hållbar miljö.

Vår verksamhet planeras och genomföras med utgångspunkt från vår miljöcertifiering, ISO 14001:2015, och i enlighet med miljölagstiftningens krav och regelverk. Genom miljömedvetna produktsatsningar samt kloka leverantörsval ska vi medverka till en minskad resursförbrukning och ökad hänsyn till naturens kretslopp.

Några återkommande exempel

 • Att bidra till färre transporter och/ eller smartare transportsätt är alltid ett mål.
 • Vid uttag av nya tjänstebilar övervägs modeller som är miljöanpassade.
 • Förpackningar och emballage återanvänds och sorteras så långt det är möjligt.
 • Separata kärl för organiskt avfall i lunchrum och andra utrymmen.
 • El- och elektronikskrot tas om hand enligt gällande återvinningskrav.
 • Så långt det är möjligt ska våra produkter möta kraven från Byggvarubedömningen & Sunda hus.

Vårt ansvar och rapportering i miljöfrågor

 • Medlemskap i Elkretsen AB innebär redovisning av månatliga elskrotsavgifter.
 • Våra produkter uppfyller kraven i Kemikalieinspektionens ROHS-direktiv.
 • Vi redovisar årligen miljöavgifter på batterier enligt Naturvårdsverkets regelverk.
 • Vi rapporterar årligen till EE-registret – en förening inom Naturvårdsverket som ser över producentansvar för elektriska- och elektroniska produkter.
 • Vi samarbetar med FTI och redovisar våra förpackningsmängder inom bland annat papper, glas och metall.
Miljöcertifikat > Verksamhetspolicy>