Skärmningsteknik

Osynliga elektromagnetiska hot från våra omgivningar och störningar i vår elmiljö kan orsaka skador i både elektronik och utrustning. I värsta fall kan de utgöra en fara för oss människor! Vi pratar här om störande elektromagnetiska fält - direktstrålande eller ledningsbundna, som kan slå ut betydande utrustning eller i sämsta fall - en hel fastighet, sjukhus eller produktionsanläggning.

Hotbilder i elmiljön

Såväl i arbetet som privat utsätts vi dagligen för osynliga hot från vår omgivning. Störningar i vår elmiljö kan orsaka skador i elektronik och maskiner och – i värsta fall – utgöra en fara för oss människor.

Störande fält

Hotbilderna kan avse störande elektromagnetiska fält i elmiljön eller omvänt, oönskade strålande elektromagnetiska fält från informationsbehandlande utrustning som datorer, ordbehandlingsmaskiner, fjärrskrivare etc. Hotbilderna namnges utifrån förkortningar som EMI, RFI, EMP, NEMP, LEMP, SEMP och RÖS. 

Störande fält kan vara både direktstrålande och ledningsbundna. Skyddsutrustning/metoder anpassas utifrån störningens karaktär.

Skydd mot strålande fält

Effektivt skydd mot strålande fält uppnås med skalskyddslösningar kombinerat med ledande tätnings- eller berylliumkopparlister. Effekten förstärks med specialkomponenter som vågfällor och honeycombfilter.

Skydd mot ledningsbundna fält

För skydd mot ledningsbundna störningar erbjuds ett brett program av transientskydd, överspänningsskydd, nätfilter, ventilavledare och genomföringskondensatorer från ledande tillverkare.

Begreppsförklaring

Hotbilderna i elmiljön namnges ofta utifrån förkortningar av det engelska uttrycket för hotbilden. 

EMC - Elektromagnetic Compatibility
Förmågan hos en apparat, utrustning eller system att fungera i sin elektromagnetiska miljö utan oacceptabel påverkan.

EMI - Electromagnetic Interference
Störningsverkan orsakad av elektromagnetiska fenomen.

RFI - Radio Frequency Interference
Radiofrekvens störning.

RÖS - Röjande signaler
Oönskade elektromagnetiska eller aukustiska signaler som alstras i t.ex informationsbehandlings- och telecom-utrustning. Signaler som, om de kan tydas av obehöriga, kan bidra till att sekretessbelagd information röjs. 

EMP - Elektromagnetisk puls
Samma förkortning används i engelskan för ”Electromagnetic Pulse”.

LEMP - Lightning EMP
Elektromagnetisk puls från blixturladdning. Kan i vissa sammanhang även stå för låghöjds-EMP.

NEMP - Nuclear ElectroMagnetic Pulse
EMP från kärnvapen.

SEMP - Synthetic ElectroMagnetic Pulse
Datasabotage. Utrustning som kan sända elektromagnetiska pulser mot en dator och förstöra information och utrustning.

Standards och godkännanden av överspänningsskydd

Överspänningar genererade av åska, kopplingsförlopp eller elektriska urladdningar orsakar varje år skador för enorma belopp. Överspänningar måste därför minimeras i alla lägen.

Genom att installera överspänningsskydd i olika skyddsnivåer leds överspänningarna effektivt ner till jord utan att skada inkopplad utrustning.

Överspänningskydden omgärdas av en rad standarder och godkännanden som CE, IEC 61643-1 och VDE 0675.

I broschyren kan du läsa mer om gällande standards samt om KAMIC Skärmningstekniks breda utbud av skydd.

Ladda ner broschyr

FMV:s handbok kring elmiljö

FMV:s handbok kring elektromagnetiska hot - EMMA - ger en genomgripande beskrivning av elmiljöproblem och de skyddsmetoder och produkter som står till buds för att mildra effekterna och uppfylla gällande elmiljökrav. 

Handboken består av fem delar;

• Introduktion. Begrepp och grundläggande principer för EMC-konstruktion.
• Elektromagnetisk topologi och skyddskomponenter.
• Installation och skalskydd
• Elmiljöverksamhet i projekt.
• Referat av elmiljöstandarder

Handboken i sin helhet finns att beställa på Försvarets Bok- och blankettförråd.

Handboken EMMA

Råd vid val av överspänningsskydd

Villa i tätort, industri, lantbruk, hyreshus, kontorskomplex - alla fastigheter behöver skyddas med överspäningsskydd. Generellt räcker det att skydda sig i ett steg för en villa, men med fördel i två eller flera steg för större anläggningar.

Den maximala I imp som enl. IEC-normer kan uppkomma är 200 kA. Utav dessa 200 kA antas 100 kA försvinna i marken och 100 kA når fram till installationen. Dessa 100 kA fördelas sedan på resp. part i kabeln, vilket betyder att vid 4-ledar system kan högst 33,33 kA nå fram till det som ska skyddas och vid 5-ledar system kan högst 25 kA nå fram.

Nedanstående tips ska ses som vägledande och kan anpassas för det aktuella fallet. Vid funderingar, kontakta oss gärna för tips och råd.

Råd vid val av överspänningsskydd

Absorbenter

KAMIC marknadsför Emerson & Cuming Anechoic Chambers som erbjuder ett brett sortiment av standardabsorbenter för skiftande miljöer. Här kan du som kund kombinera olika modeller efter eget behov, då de flesta absorbenttyperna arbetar i ett brett frekvensområde. Fråga oss om specialisthjälp för att finna den bästa lösningen.

Mätlab delas ofta in i två olika områden:

1. EMC-lab för test av elektromagnetisk kompabilitet Produkterna är anpassade för den nya utgåvan av CISPR-16-1-4

2. Antennlab för test av olika typer av antenner. Produkterna är anpassade för både när och fjärrfältsmätningar.

Referensbilder samt ytterligare info hittas på:
www.ecanechoicchambers.com>